Kring Eindhoven en omstreken
opgericht 01 januari 1945

Besluitenlijst Kring Eindhoven e.o.

.

Artikel 1.

 

Voor toetreding als lid van de kring moet een club minimaal 1 jaar erkend zijn door het bestuur van de afdeling Noord-Brabant.

 

Artikel 2.

 

Voor aanname, dient bij schriftelijke stemming, een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, te worden behaald.

 

 

KRINGVERGADERINGEN

 

Artikel 3.

 

De clubsecretarissen moeten ieder jaar voor 15 februari een ledenlijst indienen bij de secretaris van het kringbestuur. Aanvullingen en/of wijzigingen van de ingeleverde lijsten moeten de clubsecretarissen zo spoedig mogelijk, schriftelijk mededelen, aan de secretaris van het kringbestuur.

 

Artikel 4.

 

De clubs dienen de secretaris van het kringbestuur binnen 1 week na afloop van de keuring schriftelijk in kennis te stellen van de door hun leden behaalde certificaten bij de KNPV.

 

Artikel 5.

 

De contributie, die de verenigingen moeten betalen aan de penningmeester van het kringbestuur, moet voor 1 april van het lopende kringjaar zijn voldaan. Indien een vereniging met betaling in gebreke is gebleven, dan zal deze vereniging op haar kosten, een aangetekend schrijven ontvangen. De contributie is in de voorjaarsvergadering van 2014 vastgesteld op € 50,00

 

KRINGWEDSTRIJDEN

 

Artikel 6.

 

Elk jaar worden op de najaarsvergadering de kringwedstrijden voor het komende seizoen verdeeld onder de bij de kring aangesloten clubs, De toewijzing van de kringwedstrijden word middels een vastgelegd roulatie systeem bekend gemaakt op de najaarsvergadering. In het jaar dat kring Eindhoven de drie kringenwedstrijd organiseert kunnen de verenigingen aan welke een kringwedstrijd is toegewezen, in dat jaar, niet in aanmerking komen voor organisatie van de drie kringenwedstrijd.

 

 

 

 

Artikel 7.

 

Het kringbestuur zal de data voor de wedstrijden aan de clubs, tijdens de in artikel 6 benoemde vergadering, bekend maken. Tevens worden in deze vergadering de keurmeesters en helpers aangewezen.

 

 

 

Artikel 8.

 

Het aantal wedstrijdgevende clubs is bepaald op 4. En zal volgens een roulatieschema worden bepaald 

 

Artikel 9.

 

De wedstrijden kunnen naar keuze van de wedstrijdgevende clubs op zaterdag of zondag worden georganiseerd. Ook de aanvangstijden zijn naar keuze van de clubs. Bij voorkeur dient het middagprogramma om 13.30 uur aan te vangen. De organiserende club mag haar te organiseren kringwedstrijd ook op het terrein van een zusterclub doen plaats vinden.

 

Artikel 10.

 

Aan een kringwedstrijd mogen maximaal 10 combinaties deelnemen. Bij voorkeur nemen niet meer dan 8 combinaties deel aan de kringwedstrijden. Enkel in overleg met het kringbestuur kan hiervan afgeweken worden. Bij inschrijving genieten jonge honden voorrang boven oude honden.

 

Artikel 11.

 

Leden, welke lid zijn van een club, aangesloten bij kring Eindhoven e.o. moeten in het jaar dat men deel neemt aan een keuring, in de disciplines, Politiehond 1, Politiehond 2 dan wel objectbewakingshond deel nemen aan een door de kring georganiseerde kringwedstrijd. Deze deelname kan voor dan wel na deelname aan de desbetreffende keuring. Indien een hond enkel het certificaat Objectbewaking heeft behaald vervalt deze verplichting.

 

Artikel 12.

 

Indien een lid van een aangesloten club niet voldoet aan het gestelde in artikel 11, zal door het kringbestuur een schrijven worden uitgedaan aan de secretaris van de betreffende club. Hierin wordt verzocht de reden van het niet deelnemen aan de georganiseerde kringwedstrijden schriftelijk bekend te maken. Indien na mening van het kringbestuur, het desbetreffende lid geen acceptabele reden heeft, zal door het kringbestuur de desbetreffende club ter verantwoording worden geroepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 13.

 

Indien voor een wedstrijd 4 of minder  inschrijvingen worden ontvangen, dan zal de betreffende wedstrijd geen doorgang vinden. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal de wedstrijdgevende club contact opnemen met de secretaris van het kringbestuur.

 

 

 

Artikel 14.

 

De sluitingsdatum voor inschrijving als deelnemer aan een kringwedstrijd wordt vastgesteld op 16 dagen voordat de wedstrijd wordt georganiseerd.

 

 

Artikel 15.

 

De club, die een kringwedstrijd organiseert, zal zelf de kosten dragen die deze wedstrijd met zich meebrengt. De vereniging is vrij in haar keuze van de prijzen.

 

 

Artikel 16.

 

De secretaris van het kringbestuur zal voor alle wedstrijden de vergunningen aanvragen bij het bestuur van de afdeling Noord-Brabant der KNPV.

 

 

Artikel 17.

 

De vergoeding voor de keurmeesters bedraagt 40,00 Euro en voor de helpers 60,00 euro.  Tevens zal er aan de keurmeesters en helpers een maaltijd worden aangeboden. De helpers moeten de mogelijkheid hebben, deze maaltijd eventueel te gebruiken na afloop van de wedstrijd. Zij dienen dit zelf aan te geven. Er dient tevens voor de helpers een mogelijkheid te zijn zich te kunnen douchen.

 

Artikel 18.

 

Iedere deelnemer aan een kringwedstrijd zal op de wedstrijddag bij inschrijving zijn lidmaatschapskaart van de KNPV moeten tonen aan de keuringscommissie. Wordt hieraan niet voldaan, dan is/wordt men van deelname uitgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 19.

 

Indien er meer dan 10 combinaties hebben ingeschreven voor deelname aan een kringwedstrijd dan wordt er geloot. Degene, die uitgeloot is voor deze wedstrijd, heeft als eerste recht op deelname bij de volgende kringwedstrijd. Verder geldt dat bij uitloting, de inschrijving kan worden beschouwd als, het hebben deelgenomen aan een kringwedstrijd, waardoor de verplichting tot deelname aan kringwedstrijd komt te vervallen. Dit geldt tevens, indien een wedstrijd niet door gaat i.v.m. te weinig deelnemers

 

 

Artikel 20.

 

Bij alle wedstrijden zal de organiserende club zorg dragen dat er een vaste appélplaats met toezicht op de deelnemers aanwezig is. Het is verboden, zowel vanuit de KNPV als vanuit de dierenbescherming, dat gebruik gemaakt word van strop- en wurgkettingen (-banden), lieslijnen, prikbanden en elektrische apparatuur.

 

 

 

Artikel 21

 

Zonder geldige redenen mogen de uitgenodigde keurmeesters en helpers niet verhinderd zijn. Zij mogen op dezelfde datum niet deelnemen, keuren of pakwerk verrichten op een wedstrijd buiten de kring. De gevraagde keurmeesters en helpers verplichten zich per omgaande een eventuele verhindering door te geven aan de wedstrijdgevende club, zodat deze tijdig voor een vervanger kan zorgen.

 

Artikel 22.

 

Tijdens de kringwedstrijden wordt van iedereen verwacht dat er slechts met mate gebruik wordt gemaakt van alcoholische dranken.

 

Artikel 23.

 

Alle wedstrijden in kringverband worden wat betreft de volgorde van de oefeningen en de te gebruiken voorwerpen afgewerkt conform de keuring Politiehond 1 van dat jaar. De stokslag en de werp dienen draaglijk te zijn. Beide onderdelen dienen zodanig uitgevoerd te worden dat dit de deelname aan de kringwedstrijden niet belemmerd. Er word hierbij geen onderscheidt gemaakt tussen jonge of oude honden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 24.

 

Na afloop van iedere kringwedstrijd wordt een puntenstaat uitgereikt. Gedurende 10 minuten na uitreiking van de puntenstaten kunnen alleen de deelnemers inzage krijgen bij de keuringscommissie over de gewaardeerde punten. Bij gelijk eindigen van deelnemers, wordt ter bepaling van de uitslag, het wedstrijdreglement van de KNPV toegepast. Op de algemene ledenvergaderingen zullen geen protesten aangaande wedstrijden worden behandeld.

 

 

 

Artikel 25.

 

Indien de wedstrijd geheel op het eigen terrein wordt afgewerkt, dient de betreffende club zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen, zowel voor heren als voor dames. Dit dient in orde te zijn op het moment dat de wedstrijdcommissaris het terrein komt keuren, dan wel op het moment dat de wedstrijd plaats vindt. Verder dient er op de wedstrijddag een EHBO kit aanwezig te zijn en bijvoorkeur ook een gediplomeerd EHBO-ér dan wel een zogenaamde BHV-er.

 

 

 

 

 

KRINGKAMPIOENEN

 

Artikel 26.  

 

De kampioen oude honden, is de hond die reeds eerder in een ander jaar heeft deelgenomen aan een keuring. De combinatie, die in het betreffende kringjaar tijdens de kringwedstrijd(en) de hoogste punten van de deelnemers oude honden heeft vergaard, mag zich kampioen oude honden noemen.

 

Artikel 27. 

 

De kampioen jonge honden, is de hond, die nog niet aan een keuring heeft deelgenomen ofwel in het betreffende kringjaar aan een keuring heeft deelgenomen. De kringkampioen jonge honden, zal worden bepaald door de hoogst geëindigde combinatie op onze kringwedstrijden, hierbij word geen onderscheid gemaakt tussen een volledige kringwedstrijd of een jonge honden wedstrijd

 

Artikel 28.

 

De kringkampioen, die afgevaardigd wordt naar de kampioenswedstrijd der kringen, is de combinatie die de hoogste punten heeft behaald tijdens de kringwedstrijden. Bij gelijk eindigen is het wedstrijdreglement hier van toepassing.

 

 

 

 

 

OEFENDAGEN

 

Artikel 29.

 

Iedere club, die een kringwedstrijd heeft georganiseerd, komt automatisch in aanmerking voor het organiseren van een oefendag in het daarop volgende seizoen. Daarnaast worden de resterende oefendagen vergeven volgens het roulatiesysteem

 

 

 

 

 

Artikel 30.

 

Een oefendag zal zonder middagpauze worden afgewerkt. De organisatie van een oefendag mag naar keuze van de desbetreffende club op zaterdag of op zondag worden georganiseerd.

 

 

Artikel 31.

 

Alle clubs, die bij de kring zijn aangesloten, zijn verplicht om op de oefendag € 1,00 per lid af te dragen aan de club, die de oefendag organiseert.

 

 

 

Artikel 32.

 

De afdrachten, die de clubs moeten betalen, aan degenen die de oefendag organiseren, moeten op die oefendag geschieden. Enkel na reden van verhindering kan hier in overleg uitzondering op worden gemaakt. Indien een club met betaling in gebreke is gebleven dan zal deze op haar kosten een aangetekend schrijven ontvangen.

 

 

3 - KRINGENWEDSTRIJD.

 

Artikel 33.

 

De datum waarop de 3 kringenwedstrijd wordt gehouden, wordt telkens aan het begin van de nieuwe cyclus vastgesteld. Deze nieuwe cyclus vangt aan in het jaar dat kring Eindhoven de wedstrijd organiseert.

 

Artikel 34.

 

De deelnemers aan de 3-kringenwedstrijd worden geselecteerd via de kringwedstrijden. De drie hoogst geëindigde op deze wedstrijden, hebben als eerste recht op deelname aan deze wedstrijd. Indien 1 van de geselecteerden afziet van deelname aan deze wedstrijd, dan zal het kringbestuur bepalen wie de open gevallen plaats zal innemen.

 

 

 

 

 

 

Artikel 35.

 

De deelnemers aan de 3 kringenwedstrijd worden in de gelegenheid gesteld te gaan oefenen op het terrein waar de wedstrijd wordt gehouden. Hierover dient contact opgenomen te worden met de club, die de wedstrijd organiseert. Indien mogelijk dient dit oefenen uiterlijk veertien dagen voor de wedstrijd plaats te vinden.

 

 

 

ALGEMEEN.

 

Artikel 36.

 

Bij overlijden van een lid van een club, die bij de kring is aangesloten, zal het kringbestuur, indien tijdig hierover bericht is ontvangen, zorg dragen voor bloemen namens de kring. Het hiervoor te besteden bedrag bedraagt € 40,00. Een kennisgeving van dit overlijden dient ten spoedigste mogelijk te worden doorgegeven aan de penningmeester van het kringbestuur.

 

 

 

 

Artikel 37.

 

Leden van een bij de kring aangesloten club, die deelnemen aan kampioenschappen van de afdeling Noord-Brabant of de KNPV en die op de eerste of de tweede plaats eindigen zullen op de najaarsvergadering een bloemetje ontvangen.

 

 

Artikel 38.

 

De club, waarvan de leden tijdens de kringwedstrijden de meeste punten behaalden, zal op de najaarsvergadering een oorkonde ontvangen van het kringbestuur. Hierbij worden per club alle punten die hun leden behaalden tijdens de kringwedstrijden, bij elkaar opgeteld. Indien een geleider geen puntenstaat krijgt uitgereikt omdat hij de wedstrijd voortijdig beëindigt of dient te beëindigen, worden de tot dan door hem behaalde punten niet meegeteld voor de oorkonde.

 

 

Artikel 39.

 

Degenen die namens onze kring deelnemen aan de 3-kringenwedstrijd en de kampioen der kringen ontvangen een kilometervergoeding van € 25,00 per persoon. Deze vergoeding wordt niet verstrekt indien de desbetreffende wedstrijd binnen onze kring plaats vindt. De keurmeester en helper, die afgevaardigd worden naar de 3- kringenwedstrijd ontvangen een vergoeding van € 25,00.

 

 

 

 

 

Artikel 40.

 

Alle helpers die pakwerk verrichten op een oefendag, welke wordt georganiseerd door een club, die is aangesloten bij onze kring en deze oefendag organiseren naar aanleiding van een gedane kringwedstrijd, ontvangen een vergoeding van € 20,00 van de betreffende vereniging.

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van Kring Eindhoven en omgeving d.d. 10 oktober 1985. Bijgewerkt tot aan de Algemene ledenvergadering van Kring Eindhoven en omgeving d.d. 05 november 2012, laatstelijk gewijzigd 05 november 2012.

 

 

 

Voorzitter:                   H. Waterschoot

Secretaris:                    M. Pol

Penningmeester:          P. Penninga

 

.

 

.

 

 .

 

 

  

.