Kring Eindhoven en omstreken
opgericht 01 januari 1945

3 Kringenreglement

 


KriEindhoven en Omgeving

Kring Peelstad en Omstreken

Kring Veghel en Omstreken

Doel:

Naast het doel zoals omschreven in de reglementen van de KNPV, het jaarlijks organiseren 

van een onderlinge kringwedstrijd (PH 1) tussen bovengenoemde 3 kringen.

Waar wordt de 3-kringenwedstrijd gehouden:

De wedstrijd wordt georganiseerd door een bij bovengenoemde kringen aangesloten club, 

onder verantwoordelijkheid van het betreffende kringbestuur.

De 3 kringen komen in vaste volgorde aan de beurt voor de organisatie. De komende cyclus 

luidt:

2015: Kring Eindhoven e.o.

2016: Kring Peelstad e.o.

2017: Kring Veghel e.o.

Deze cyclus wordt steeds in dezelfde volgorde herhaald.

Deelnemers:

Door iedere kring worden, naar eigen keuze, 3 deelnemers afgevaardigd.

Keurmeesters:

Door iedere kring wordt een afdelings- of algemeen keurmeester afgevaardigd. De 

keurmeester van de organiserende kring heeft de voorkeur om als voorzitter van de 

keuringscommissie te fungeren.

Helpers:

Op de wedstrijd zullen 2 afdelings- of algemeen helpers ingezet worden. 

De organiserende kring wijst geen helper aan, zodat beide andere kringen ieder één helper 

zullen afvaardigen. Bij uitvallen van een helper, zal een helper van de organiserende kring 

ingezet worden. 

Door de keuringscommissie zal bij inschrijving tussen de helpers geloot worden om de 

oefening stokstellen.

De organisatie:

• Inschrijven deelnemers:

De organiserende vereniging moet zorgdragen voor een goede accommodatie met voldoende 

ruimte voor minstens 100 personen. Deze ruimte moet tenminste vanaf 8.00 open zijn. 

De deelnemende kringen zullen loten in welke volgorde zij zullen gaan werken. De loting zal 

geschieden met drie nummers. De kring welke nummer 1 trekt krijgt de nummers, 1,4 en 7 

toegewezen, de kring met nummer 2 krijgt de nummers 2,5 en 8 toegewezen en de kring met 

nummer 3 krijgt de nummers 3,6 en 9 toegewezen. De deelnemers van de aangesloten kringen 

kunnen onderling bepalen in welke volgorde zij zullen gaan werken Er zal niet geloot worden 

voordat alle deelnemers aanwezig zijn. De inschrijving zal om 8.30 uur plaatsvinden. Indien 

op dat tijdstip niet alle deelnemers aanwezig zijn, zal toch geloot worden.

De organiserende vereniging/kring is verantwoordelijk voor uitgave van een deelnemerslijst 

voor het publiek ,voor aanvang van de wedstrijd. Derhalve dienen de deelnemers uiterlijk 14 

dagen van te voren bekend te zijn bij de secretaris van de organiserende kring

• Wedstrijdterrein:

Het wedstrijdterrein moet voldoen aan de eisen zoals die in het keuringsreglement zijn bepaald. 

De organiserende vereniging is verantwoordelijk dat er een EHBO-kit aanwezig is alsmede 

een gediplomeerd EHBO-er dan wel BHV-er aanwezig is, welke duidelijk herkenbaar zijn 

voor deelnemers en publiek. De toegang/vrije doorgang voor hulpverleningsvoertuigen moet 

gewaarborgd zijn. Het stelterrein dient met een lint dan wel soort gelijk materiaal te worden 

afgezet, zodat het publiek daarachter moet verblijven. Indien een wedstrijd geheel op het eigen 

oefenterrein wordt afgewerkt, dienen voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn voor 

zowel dames als heren.

Programma:

De wedstrijd vindt plaats conform het keuringsreglement,programma P.H.1, welke voor 

dat jaar geldt. Er dient door de organiserende vereniging tijdig te worden aangegeven of de 

wedstrijd met of zonder afdeling 2 (waterwerk) word gehouden. Voor het transport (oef. D) 

en voorwerp revieren worden dezelfde voorwerpen gebruikt als op de keuring in dat jaar. 

Beoordeling: Winnaar is die kring die, als men de punten van alle drie de afgevaardigden 

opteld, de meeste punten heeft. Bij gelijk eindigen van de individuele honden wordt het 

wedstrijd reglement van de KNPV toegepast. Indien na het toepassen van het wedstrijd 

reglement nog een gelijke stand optreedt eindigen de deelnemers op dezelfde plaats.

Indien 2 kringen gelijk eindigen wint de kring met de hoogst geplaatste deelnemer in 

de individuele einduitslag. Hebben deze deelnemers ook een exact gelijke plaats in de 

einduitslag, worden de Afdeling 1, 2, 3 en Algemeen Appel en de Wijze van Voorbrengen 

van alle deelnemers van een kring opgeteld en word vervolgens op deze totaal score het 

wedstrijd reglement van de KNPV toegepast. Als hierna de stand ook gelijk is beslist het lot.

Indien er door een kring geen drie deelnemers geleverd kunnen worden, wordt voor de 

berekening van de einduitslag voor de ontbrekende combinaties even veel punten gerekend 

als de laatste combinatie uit de individuele uitslag.


• Koffietafel:

De organiserende kring draagt zorg voor een koffietafel voor de genodigden (deelnemers, 

helpers, keurmeesters, kringbestuursleden allen eventueel begeleid door 1 introducé). Elke 

kring zal uiterlijk 14 dagen vóór de wedstrijd het aantal deelnemers aan de koffietafel 

opgeven aan de secretaris van de organiserende kring. Indien het aantal opgegeven 

deelnemers niet komt opdagen zal de betreffende kring per persoon de kosten van de 

koffietafel vergoeden aan de organiserende kring / vereniging. Het is niet toegestaan 

om in voornoemde situatie het aantal opgegeven deelnemers toch te laten aanzitten door 

andere aanwezigen als introducé te vragen. Een introducé dient echt een levensgezel(in) of 

begeleider van een genodigde te zijn.

• Helpers:

Aan de helpers zal ‘s morgens medegedeeld worden waar zij na afloop kunnen douchen. 

Tevens zal de helpers na afloop iets te eten aangeboden worden.

• Raden/Loterij:

Het raden en/of houden van een loterij tijdens de wedstrijd of de prijsuitreiking is toegestaan.

.

• Prijzen/Prijsuitreiking:

Voor de kring die de meeste punten behaald is de wisselbeker beschikbaar. Deze wisselbeker 

blijft eigendom van de 3 kringen en gaat niet uit de roulatie. De deelnemers krijgen tevens een 

puntenstaat uitgereikt. De prijsuitreiking vindt uiterlijk om 18.00 uur plaats. Alle deelnemers 

ontvangen een oorkonde en een VVV bon ter waarde van € 20,00

De kring, die de wisselbeker i.v.m het behalen van het kampioenschap der 3-kringen, dat jaar 

in zijn bezit heeft, draagt zelf zorg voor de inscriptie/plaatje/opdruk op de beker. Dit voordat 

de nieuwe 3-kringenwedstrijd wederom plaats vindt.

De organiserende vereniging dient er voor zorg te dragen dat er een geluidsinstallatie 

aanwezig is. Deze is evt. te huur bij de afdeling Noord-Brabant.

• Consumptiebonnen:

Aan de deelnemers, helpers en keurmeesters worden 5 consumptiebonnen p.p. uitgereikt.

• Publiciteit:

De organiserende kring/club zorgt voor voldoende publiciteit in de plaatselijke dag of 

weekbladen en voor een korte publicatie in het orgaan “De Politiehond”. Bij plaatsing in 

het orgaan, het adres van de vereniging vermelden dan wel een korte route beschrijving De 

organiserende kring/vereniging is tevens verantwoordelijk dat de uitslag zo spoedig mogelijk 

in het orgaan word geplaatst en indien mogelijk op de website van de afdeling Noord Brabant.

• Oefenen:

Elke kring wordt in de gelegenheid gesteld om van te voren op het wedstrijdterrein te 

oefenen.

3-Kringenvergaderingen:

De organiserende kring belegt in met de overige kringen een informatieve vergadering. Vóór 

de aanvang van een nieuwe cyclus belegt kring Eindhoven een vergadering waarin worden 

besproken:

A. De datum van de wedstrijd (nu 3e zondag van augustus)

B. De prijzen (kostprijs bekers)

C. Vergoeding keurmeesters € 35,00

D. Vergoeding helpers € 50,00

 Voor zover dit reglement niet voorziet beslist de 3-kringenvergadering.

 

3-Kringenwedstrijd (reglement cyclus 2015-2017).

Kring Eindhoven en Omgeving

Kring Peelstad en Omstreken

Kring Veghel en Omstreken

 Doel:

Naast het doel zoals omschreven in de reglementen van de KNPV, het jaarlijks organiseren van een onderlinge kringwedstrijd (PH 1) tussen bovengenoemde 3 kringen.

 

 Waar wordt de 3-kringenwedstrijd gehouden:

De wedstrijd wordt georganiseerd door een bij bovengenoemde kringen aangesloten club, onder verantwoordelijkheid van het betreffende kringbestuur.

De 3 kringen komen in vaste volgorde aan de beurt voor de organisatie. De komende cyclus luidt:

2015: Kring Eindhoven e.o.

2016: Kring Peelstad e.o.

2017: Kring Veghel e.o.

Deze cyclus wordt steeds in dezelfde volgorde herhaald.

 

 Deelnemers:

Door iedere kring worden, naar eigen keuze, 3 deelnemers afgevaardigd.

 

 Keurmeesters:

Door iedere kring wordt een afdelings- of algemeen keurmeester afgevaardigd. De keurmeester van de organiserende kring heeft de voorkeur om als voorzitter van de keuringscommissie te fungeren.

 

 Helpers:

Op de wedstrijd zullen 2 afdelings- of algemeen helpers ingezet worden.

De organiserende kring wijst geen helper aan, zodat beide andere kringen ieder één helper zullen afvaardigen. Bij uitvallen van een helper, zal een helper van de organiserende kring ingezet worden.

Door de keuringscommissie zal bij inschrijving tussen de helpers geloot worden om de oefening stokstellen.

 

 De organisatie:

 

·      Inschrijven deelnemers:

De organiserende vereniging moet zorgdragen voor een goede accommodatie met voldoende ruimte voor minstens 100 personen. Deze ruimte moet tenminste vanaf 8.00 open zijn.

De deelnemende kringen zullen loten in welke volgorde zij zullen gaan werken. De loting zal geschieden met  drie nummers. De kring welke nummer 1 trekt krijgt de  nummers, 1,4 en 7 toegewezen, de kring met nummer 2 krijgt de nummers 2,5 en 8 toegewezen en de kring met nummer 3 krijgt de nummers 3,6 en 9 toegewezen. De deelnemers van de aangesloten kringen kunnen onderling bepalen in welke volgorde zij zullen gaan werken Er zal niet geloot worden voordat alle deelnemers aanwezig zijn. De inschrijving zal om 8.30 uur plaatsvinden. Indien op dat tijdstip niet alle deelnemers aanwezig zijn, zal toch geloot worden.

De organiserende vereniging/kring is verantwoordelijk voor uitgave van een deelnemerslijst voor het publiek ,voor aanvang van de wedstrijd. Derhalve dienen de deelnemers uiterlijk 14 dagen van te voren bekend te zijn bij de secretaris van de organiserende kring

 

 

·      Wedstrijdterrein:

Het wedstrijdterrein moet voldoen aan de eisen zoals die in het keuringsreglement zijn bepaald. De organiserende vereniging is verantwoordelijk dat er een EHBO-kit aanwezig is alsmede een gediplomeerd EHBO-er dan wel BHV-er aanwezig is, welke duidelijk herkenbaar zijn voor deelnemers en publiek. De toegang/vrije doorgang voor hulpverleningsvoertuigen moet gewaarborgd zijn. Het stelterrein dient met een lint dan wel soort gelijk materiaal te worden afgezet, zodat het publiek daarachter moet verblijven. Indien een wedstrijd geheel op het eigen oefenterrein wordt afgewerkt, dienen voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn voor zowel dames als heren.

 

·      Programma:

De wedstrijd vindt plaats conform het keuringsreglement,programma P.H.1, welke voor dat jaar geldt. Er dient door de organiserende vereniging tijdig te worden aangegeven of de wedstrijd met of zonder afdeling2 (waterwerk) word gehouden. Voor het transport (oef.D) en voorwerp revieren worden dezelfde voorwerpen gebruikt als op de keuring in dat jaar. Beoordeling: Winnaar is die kring die, als men de punten van alle drie de afgevaardigden optelt, de meeste punten heeft. Bij gelijk eindigen van de individuele honden wordt het wedstrijd reglement van de KNPV toegepast. Indien na toepassen van het wedstrijd reglement nog een gelijke stand optreedt eindigen de deelnemers op dezelfde plaats. Indien 2 kringen gelijk eindigen wint de kring met de hoogst geplaatste deelnemer in de individuele einduitslag. Hebben deze deelnemers ook een exact gelijke plaats in de einduitslag, worden de Afdeling 1, 2, 3 en Algemeen Appel en de Wijze van Voorbrengen van alle deelnemers van een kring opgeteld en wordt vervolgens op deze totaalscore het wedstrijd reglement van de KNPV toegepast. Als hierna de stand ook gelijk is beslist het lot. Indien er door een kring geen 3 deelnemers geleverd kunnen worden, wordt voor de berekening van de einduitslag voor de ontbrekende combinaties evenveel punten gerekend als de laatste combinatie uit de individuele uitslag.


opteld, de meeste punten heeft. Bij gelijk eindigen van de individuele honden wordt het 

wedstrijd reglement van de KNPV toegepast. Indien na het toepassen van het wedstrijd 

reglement nog een gelijke stand optreedt eindigen de deelnemers op dezelfde plaats.

Indien 2 kringen gelijk eindigen wint de kring met de hoogst geplaatste deelnemer in 

de individuele einduitslag. Hebben deze deelnemers ook een exact gelijke plaats in de 

einduitslag, worden de Afdeling 1, 2, 3 en Algemeen Appel en de Wijze van Voorbrengen 

van alle deelnemers van een kring opgeteld en word vervolgens op deze totaal score het 

wedstrijd reglement van de KNPV toegepast. Als hierna de stand ook gelijk is beslist het lot.

Indien er door een kring geen drie deelnemers geleverd kunnen worden, wordt voor de 

berekening van de einduitslag voor de ontbrekende combinaties even veel punten gerekend 

als de laatste combinatie uit de individuele uitslag.

 

·      Koffietafel:

De organiserende kring draagt zorg voor een koffietafel voor de genodigden (deelnemers, helpers, keurmeesters, kringbestuursleden allen eventueel begeleid door 1 introducé). Elke kring zal uiterlijk 14 dagen vóór de wedstrijd het aantal deelnemers aan de koffietafel opgeven aan de secretaris van de organiserende kring. Indien het aantal opgegeven deelnemers niet komt opdagen zal de betreffende kring per persoon de kosten van de koffietafel vergoeden aan de organiserende kring / vereniging. Het is niet toegestaan om in voornoemde situatie het aantal opgegeven deelnemers toch te laten aanzitten door andere aanwezigen als introducé te vragen. Een introducé dient echt een levensgezel(in) of  begeleider van een genodigde te zijn.

 

·      Helpers:

Aan de helpers zal ‘s morgens medegedeeld worden waar zij na afloop kunnen douchen.

Tevens zal de helpers na afloop iets te eten aangeboden worden.

 

 

·      Raden/Loterij:

Het raden en/of houden van een loterij tijdens de wedstrijd of de prijsuitreiking is toegestaan.

.

 

·      Prijzen/Prijsuitreiking:

Voor de kring die de meeste punten behaald is de wisselbeker beschikbaar. Deze wisselbeker blijft eigendom van de 3 kringen en gaat niet uit de roulatie. De deelnemers krijgen tevens een puntenstaat uitgereikt. De prijsuitreiking vindt uiterlijk om 18.00 uur plaats. Alle deelnemers ontvangen een oorkonde en een VVV bon ter waarde van € 20,00. 

De kring, die de wisselbeker i.v.m het behalen van het kampioenschap der 3-kringen, dat jaar in zijn bezit heeft, draagt zelf zorg voor de inscriptie/plaatje/opdruk op de beker. Dit voordat de nieuwe 3-kringenwedstrijd wederom plaats vindt. 

De organiserende vereniging dient er  voor zorg te dragen dat er een geluidsinstallatie aanwezig is. Deze is evt. te huur bij de afdeling Noord-Brabant.

 

·      Consumptiebonnen:

Aan de deelnemers, helpers en keurmeesters worden 5 consumptiebonnen p.p. uitgereikt.

 

·      Publiciteit:

De organiserende kring/club zorgt voor voldoende publiciteit in de plaatselijke dag of weekbladen en voor een korte publicatie in het orgaan “De Politiehond”. Bij plaatsing in het orgaan, het adres van de vereniging vermelden dan wel een korte route beschrijving De organiserende kring/vereniging is tevens verantwoordelijk dat de uitslag zo spoedig mogelijk in het orgaan word geplaatst en indien mogelijk op de website van de afdeling Noord Brabant.

 

·      Oefenen:

Elke kring wordt in de gelegenheid gesteld om van te voren op het wedstrijdterrein te oefenen.

 

3-Kringenvergaderingen:

 

De organiserende kring belegt in met de overige kringen een informatieve vergadering. Vóór de aanvang van een nieuwe cyclus belegt kring Eindhoven een vergadering waarin worden besproken:

A.  De datum van de wedstrijd (nu 3e zondag van augustus)

B.   De prijzen (kostprijs bekers)

C.  Vergoeding keurmeesters € 35,00

D.  Vergoeding helpers € 50,00

 

 

 Voor zover dit reglement niet voorziet beslist de 3-kringenvergadering.